TecamySer
Està en: Inici > Bombes > Bombes de Dragatge Overview > Aplicacions

Aplicacions

PRINCIPALS APLICACIONS DE LES BOMBES DE DRAGATGE

 • Aplicacions amb condicions de bombeig dures: Aigua molt carregada de matèries sòlides, abrasives i/o pesades.
 • Construcció: transport de formigó. Preparació i transport de bentonita. Transport de fang, sorra i grava procedents de construcció de túnels.
 • Pedreres: extracció de sorres i graves. Neteja de tancs d’aigües de rentat.
 • Mineria: Bombeig d’aigües de mines d’or, diamants i carbó.
 • Extracció de líquids molt densos i abrasius.
 • Neteja i dragatge de dàrsenes, ports, rius, llacs, estanys, preses, basses i canals de reg. Extracció de sorres de rius i mars.
 • Manteniment de bocanes ports i marines.
 • Recuperació i adequació de platges i badies.
 • Instal·lació de canalitzacions submarines, canonades, cables, etcètera.
 • Buidatge gànguils i pontons.
 • Recuperació calaixos de formigó. 
 • Medi Ambient: Tractament d’aigües residuals, regeneració de sorres de filtratge.
 • Indústria:neteja de basses de decantació.
 • Bombeig de pellofes, escòries, residus d’olis, betums, residus industrials i llots.
 • Bombeig de llots pesats.
 • Homogeneïtzació i bombeig de mescles.
 • Instal·lació d’oleoductes.
 • Salvament marí.

galeria