TecamySer
Està en: Inici > Bombes > Bombes Helicoïdals Overview > Tecnologia

Tecnologia

Avantatges de la Tecnologia

No deteriora el producte, degut al principi pel qual gira el rotor helicoïdal dins d’un estator fabricat amb un elastòmer i amb interior de doble hèlix. El fluid va passant de cavitat a cavitat de forma progressiva sense agitar-se, sense emulsionarse i mantenint una secció constant de pas, sense patir danys. Tampoc genera pràcticament pulsacions ni soroll.

Autoaspirants fins i tot en instal·lacions al buit. No cal la instal·lació de vàlvules de peu.

Idònia per al tràfec de productes amb alts estàndards higiènics o crítics ja que l’aïllament del producte és total, evitant qualsevol contaminació.

Permeten trasbalsar fluids amb partícules en suspensió i/o amb alta pressió.

Normalment poden treballar en els dos sentits de gir.

La baixa velocitat de circulació del producte a l’interior de la cambra d’aspiració i de l’estator, asegura un tractament delicat del producte.

El cabal és proporcional a les revolucions de la bomba que pot estar accionada directament per un motor, per un moto-reductor o per un moto-variador. Per a una millor regulació del cabal es pot instal·lar un variador de freqüència, amb o sense ventilació forçada del motor.

Principi de funcionament

Les Bombes Helicoïdals s’utilitzen per: dosificar i bombar productes amb una viscositat mitjana-alta, fins i tot no-newtonians, generalment no homogenis en els quals estan dissolts gasos, partícules sòlides i/o filaments fibrosos, que no puguin emulsionar-se o que formin escumes si s’agiten.

És un tipus de bomba de cavitat progressiva o desplaçament positiu, que es diferencia de les habituals, més conegudes per bombes centrífugues, les quals serveixen per trasbalsar el producte de forma contínua, sense agitar i sense colpejar.

Aquesta bomba utilitza un rotor helicoïdal metàl·lic que gira dins un estator, normalment fabricat amb un elastòmer, i fa fluir el producte passant per les cavitats entre el rotor i l’estator.

El rotor, girant dins de l’estator, és accionat per a realitzar un moviment trencat-transaccional hipocicloidal. Aquest acoblament dels dos elements crea una línia de tancament al llarg del seu perfil que garanteix el tancament entre tots dos i proporciona a la bomba una forta capacitat d’aspiració. Sense tenir vàlvules en l’aspiració ni en la impulsió, la bomba descarrega un cabal uniforme i proporcional al nombre de revolucions.

Amb aquesta tecnologia, la Bomba Helicoïdal desplaça el producte i fins i tot, pot bombar fruites senceres, ja que aquest no pateix moviments sobtats.

Un dels usos més freqüents que té, és el de bombar fangs de les diferents etapes de les depuradores, fins i tot bombar fangs deshidratats procedents de filtres premsa amb alt percentatge de sequedat.

Aquest tipus de bombes són molt utilitzades a les plataformes petrolíferes a nivell mundial, per al bombeig de crus, altament viscosos i amb continguts apreciables de sòlids. Hi ha desenvolupaments d’aquestes bombes que permeten el bombeig de fins a 48 bar de pressió.